Messages

jkpo; fpwp];jt rig

To view this site install TamilBible font. Download a new copy of the TamilBible Font by clicking here.


 

fpwp];jt nra;jpfs;

,e;jr; nra;jpfisf; Nfl;gjw;F Real Player I Download nra;aTk;.

Mifahy; tpijf;fpwtidg;gw;wpa ctikiaf; NfSq;fs;. xUtd;> uh[;aj;jpd; trdj;ijf; Nfl;Lk; czuhjpUf;Fk;NghJ> nghy;yhq;fd; te;J> mtd; ,Ujaj;jpy; tpijf;fg;gl;lijg; gwpj;Jf;nfhs;Sfpwhd;> mtNd topaUNf tpijf;fg;gl;ltd;. fw;ghiw ,lq;fspy; tpijf;fg;gl;ltd;> trdj;ijf; Nfl;L> clNd mijr; re;Njh\j;NjhNl Vw;Wf;nfhs;Sfpwtd;> MfpYk; jdf;Fs;Ns Nthpy;yhjtdha;> nfhQ;rf;fhykhj;jpuk; epiyj;jpUg;ghd;> trdj;jpdpkpj;jk; cgj;jputKk; Jd;gKk; cz;lhdTlNd ,lwyilthd;. Ks;Ss;s ,lq;fspy; tpijf;fg;gl;ltd;> trdj;ijf; Nfl;fpwtdhapUe;Jk;> cyff;ftiyAk; IRthpaj;jpd; kaf;fKk; trdj;ij neUf;fpg; NghLfpwjpdhy;> mtDk; gydw;Wg; Nghthd;. ey;y epyj;jpy; tpijf;fg;gl;ltNdh> trdj;ijf; Nfl;fpwtDk; czUfpwtDkhapUe;J> E}whfTk; mWgjhfTk; Kg;gjhfTk; gyd; jUthd; vd;whh;.

(kj;.13:18-23)

 

 

kdpjid NjbtUk; kfj;jhd nja;tk;

(M.S. tre;jFkhH)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

 

,uh[hitf; fz;Lnfhz;Nlhk;

(J. David Pawson)

(We´ve found the King !)

(gFjp 1)   (gFjp 2)   (gFjp 3)   (gFjp 4)

(gFjp 5)   (gFjp 6)   (gFjp 7)   (gFjp 8)

(gFjp 9)   (gFjp 10)   (gFjp 11)   (gFjp 12)

(gFjp 13)   (gFjp 14)   (gFjp 15)   (gFjp 16)

(gFjp 17)   (gFjp 18)

 

 

Rak; ntWj;jYk; rpYit Rkj;jYk;

(R. ];lhd;yp)

(SELF DENIAL & CROSS BEARING)

rpYitAk; jdpg;gl;l gupRj;jKk;

(gFjp 1)   (gFjp 2)  

rpYitAk; cwTfSk;

(gFjp 3)   (gFjp 4)   (gFjp 5)   (gFjp 6)

rpYitAk; fpwp];jt CopaKk;

(gFjp 7)   (gFjp 8)   (gFjp 9)   (gFjp 10)

rpYitAk; mDjpd tho;f;ifAk;

(gFjp 11)   (gFjp 12)

 

 

kwf;fg;gl;l NjtNehf;fk; (D. mf];bd; n[gFkhH)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

,iwtdJ ,jak; NjLk; MrpupaH (R. ];lhd;yp)

(TEACHERS ACCORDING TO GOD´S HEART)  06.01.1996

(gFjp 1)   (gFjp 2)   (gFjp 3)

(gFjp 4)   (gFjp 5)   (gFjp 6)

 

 

Bible Seminar 2006 (Bro. Ravikumar)

[Ptd;

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

ghtkd;dpg;G

(gFjp 3)   (gFjp 4)

 

Mgpufhkpd; tpRthrk;

(gFjp 5)

 

fpwp];Jtpd; rhay;

(gFjp 6)  (gFjp 7)  (gFjp 8)  (gFjp 9)

 

IRtupathDk; yhrUTk;

(gFjp 10)

 

rhj;jhdpd; je;jpuq;fs;

(gFjp 11)  (gFjp 12)

 

rNfhju If;fpak;

(gFjp 13)  (gFjp 14)

 

fpwp];Jtpd; rpe;ij

(gFjp 15)  (gFjp 16)

 

 

Bible Seminar 1989 (Bro. R.Stanley)

Njtd; je;j ,izthd <Tfs;

(gFjp 1)   (gFjp 2)   (gFjp 3)   (gFjp 4)   (gFjp 5)

 

gupRj;j Mtpahdtiug; Gz;gLj;jy;

(gFjp 6)   (gFjp 7)   (gFjp 8)

 

gupRj;jk; - ,ul;rpg;G> epiy - eil

(gFjp 9)   (gFjp 10)   (gFjp 11)

 

Mtpf;Fupa Aj;jk;

(gFjp 12)  (gFjp 13)  (gFjp 14) 

(gFjp 15)  (gFjp 16)  (gFjp 17)

 

Nfs;tp gjpy;

NjtDila rpj;jj;ij mwpe;Jnfhs;tJ vg;gb ?

(gFjp 18)   (gFjp 19)  (gFjp 20)

   (gFjp 21)   (gFjp 22)

 

Mtpf;Fupa tuq;fs;

(gFjp 23)  (gFjp 24)  (gFjp 25)  (gFjp 26)

(gFjp 27)  (gFjp 28)  (gFjp 29)  (gFjp 30)

(gFjp 31)  (gFjp 32)  (gFjp 33) 

 

Copaq;fs; - kp\dwpg; gzp

(gFjp 34)  (gFjp 35)  (gFjp 36)  (gFjp 37)  (gFjp 38)

(gFjp 39)  (gFjp 40)  (gFjp 41)  (gFjp 42)

 

 

kuzk; (Dr. G\;guh[h)

(gFjp 1)   (gFjp 2)  (gFjp 3)

 

fpwp];k]; nra;jp (R. ];lhd;yp)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

kwf;fg;gl;l mw;gzpg;G (D. mf];bd; n[gFkhH)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

Nehthtpd; nts;sk; (rNfh. [];Bd; gpughfud;)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

trd ntspr;rk;

gTypd; Copak; (rNfh. gh];fujhrd;;)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

Njt miog;G (rNfh. gh];fujhrd;;)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

ehd;F eq;$uq;fs; (rNfh. gh];fujhrd;;)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

kPl;fg;gl;Nlhupd; ehkq;fs; (rNfh. gh];fujhrd;;)

(gFjp 1)   (gFjp 2)   (gFjp 3)   (gFjp 4)

 

gHdghtpd; Copak; (rNfh. gh];fujhrd;;)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

fpuPlq;fs; (rNfh. gh];fujhrd;;)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

epahaj;jPHg;Gfs; & Gj;jfq;fs; (rNfh. gh];fujhrd;;)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

,NaR fpwp];Jtpd; 2k; tUif (rNfh. gh];fujhrd;;)

(gFjp 1)   (gFjp 2)   (gFjp 3)   (gFjp 4)

(gFjp 5)   (gFjp 6)   (gFjp 7)   (gFjp 8)

(gFjp 9)   (gFjp 10)   (gFjp 11)   (gFjp 12)

 

Njt miog;G (rNfh. gh];fujhrd;;)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

,ul;rpg;G epiwNtwg; gpuahrg;gLq;fs;

(rNfh. gh];fujhrd;;)

(gFjp 1)   (gFjp 2)   (gFjp 3)

 

tpiyNawg;ngw;wit (rNfh. gh];fujhrd;;)

(gFjp 1)   (gFjp 2)   (gFjp 3)   (gFjp 4)

 

vOe;jpU (rNfh. gh];fujhrd;;)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

ahiu ehd; mDg;GNtd;? (R. ];lhd;yp)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

rpYitapy; ,NaR (rhJ nry;yg;gh)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

 

gzf;fhud; (rhJ nry;yg;gh)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

nra;Ak; njhopNy nja;tk; (R. ];lhd;yp)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

ckf;Fg; gpupakhdijr; nra;a

(D. mf];bd; n[gFkhH)

 

ntspg;gLj;jy; tpsf;fTiu (M.S. tre;jFkhH)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

(gFjp 3)   (gFjp 4)

(gFjp 5)   (gFjp 6)

 

Mgpufhkpd; miog;G (M.S. tre;jFkhH)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

vg;gb Muhjpf;ff; $lhJ? (R. ];lhd;yp)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

vg;gbf; nfhLf;ff; $lhJ? (R. ];lhd;yp)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

vg;gb Copak; nra;af; $lhJ? (R. ];lhd;yp)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

vg;gbg; Nghuhlf; $lhJ? (R. ];lhd;yp)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

vg;gb n[gpf;ff; $lhJ? (R. ];lhd;yp)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

n[g tho;f;if (M.S. tre;jFkhH)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

Vioapd; rpupg;gpy; ,iwtd; (R. ];lhd;yp)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

ehzw;ngl;b (D. mf];bd; n[gFkhH)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

Nehthtpd; Ngio (D. mf];bd; n[gFkhH)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

vJ Kf;fpak; ? (R. ];lhd;yp)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

 

ckJ ehkk; gupRj;jg;gLtjhf ! (R. ];lhd;yp)

(gFjp 1)   (gFjp 2)   (gFjp 3)   (gFjp 4)

(gFjp 5)   (gFjp 6)   (gFjp 7)   (gFjp 8)

(gFjp 9)   (gFjp 10)

 

Nridfspd; fHj;jH (R. ];lhd;yp)

(gFjp 1)   (gFjp 2)   (gFjp 3)   (gFjp 4)

(gFjp 5)   (gFjp 6)   (gFjp 7)   (gFjp 8)

(gFjp 9)   (gFjp 10)   (gFjp 11)   (gFjp 12)

 (gFjp 13)   (gFjp 14)

 

tpUg;gk; epiwe;j tho;f;if

(rhKNty; fNz\;)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 

Cw;Wz;l gupks ijyk;

 (gTy; lhdpNay;)

 

kp\dwpg; gzp Vd;? (R. ];lhd;yp)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

(gFjp 3)   (gFjp 4)

 

fdp jUk; nrb (R. ];lhd;yp)

(gFjp 1)   (gFjp 2)   (gFjp 3)   (gFjp 4)

(gFjp 5)   (gFjp 6)   (gFjp 7)   (gFjp 8)

(gFjp 9)   (gFjp 10)   (gFjp 11)   (gFjp 12)

 

khw;F vOjpd RtpNr\k;

 khw;F 01:01 - 05:20 (gFjp 1)

khw;F 05:21 - 09:23 (gFjp 2)

 khw;F 09:14 - 12:44 (gFjp 3)

khw;F 13:1 - 16:20  (gFjp 4)

 

kuzj;jpd; kWgf;fk; (M.S.tre;jFkhH)

(gFjp 1)   (gFjp 2)

 
 

 gpujhd gf;fk;

Best viewed with Resolution 800x600